ปัจจุบันเกิดโรคที่สามารถติดต่อระบาดจากคนสู่คน โดยการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่อื่นอย่างรวดเร็วและในวงกว้าง โดยเฉพาะเชื้อวัณโรค (Tuberculosis) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อได้โดยการหายใจเอาละอองเสมหะขนาดเล็กที่มีเชื้อโรคลอยอยู่ในอากาศ เชื้อโรคที่ออกมาจากการไอ จาม ส่วนหนึ่งที่เป็นฝอยละอองเล็กๆ จะปนเปื้อนอยู่ในอากาศได้เป็นวันๆ หรือหลายวัน ขึ้นอยู่กับชนิดเชื้อและสภาพแวดล้อม

                 ศ.ดร. พิชญ์ ศุภพล พร้อมด้วยคุณพงศ์พล เอกบุตร นักศึกษาปริญญาเอกและคณะ จากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนา "หน้ากากอนามัยเคลือบสารสกัดสมุนไพรจากเปลือกมังคุด (Germ-Guard)" ขึ้น โดยมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ (มศว.) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ Germ-Guard ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

 

                ถึงแม้ว่าประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตและส่งออกหน้ากากอนามัยเป็นอันดับต้นๆของโลก แต่หน้ากากอนามัยที่ถูกผลิตขึ้นนั้น ล้วนแต่เพียงใช้ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคเท่านั้น แต่ไม่ได้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคที่เกิดจากการไอและจาม จากข้อมูลดังกล่าว ประกอบกับในประเทศไทยมีมังคุด ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรอยู่มากมาย โดยผลไม้ดังกล่าวจากการศึกษาค้นคว้า พบว่ามีสารแซนโทน (Xanthone) ซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดต่างๆ เชื้อรา และสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได้ดี     

                ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งเป็นทางเลือกของกลุ่มผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัย จึงเป็นที่มาของการวิจัยใหม่ที่แผ่นกรองทั่วไป ซึ่งคุณสมบัติที่นอกจากกรองแล้วยังมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และยับยั้งเชื้อไวรัสได้ ผู้ใช้จึงได้ประโยชน์หลักจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเต็มที่ เพราะเมื่อผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคหรือผู้ที่ติดเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) โรคปอดอักเสบ (Pneumonia) และโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) ไอหรือจามออกมา จะมีเชื้อกระจายเป็นอนุภาคเฉลี่ยที่ 3 ไมครอน มากถึง 40,000 อนุภาค  นอกจากนี้  หน้ากากทั่วไปที่ใช้แล้วทิ้ง เชื้อโรคต่างๆที่เกิดจาการไอ จาม จะติดออกมา ทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ แต่ Germ-Guard จะทำหน้าที่ฆ่าเชื้อตลอดเวลา หลังทิ้งจึงไม่เป็นแหล่งพาหะที่ก่อโรคได้อีก 

                     การนำไปทดลองใช้เริ่มแรกได้ทดสอบด้านการแพ้ ซึ่งจากข้อมูลที่ค้นคว้าพบว่า สารสกัดจากเปลือกมังคุดไม่ก่อให้เกิดการแพ้ในอาสาสมัคร 90 ราย แต่เพื่อความมั่นใจ ทางทีมงานได้นำไปทดสอบในกระต่าย ผลการทดสอบพบว่าไม่พบว่ามีการแพ้แต่อย่างใด

                จึงนับได้ว่า Germ-Guard เป็นนวัตกรรมใหม่ของหน้ากากอนามัยประสิทธิภาพการกรองเชื้อโรค ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าหน้ากากทั่วไป คือ แผ่นกรองอากาศเคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุด ซึ่งนอกจากความสามารถใช้ในการกรองเชื้อโรค (BFE) ที่ห้องปฏิบัติการ Nelson Lab ในสหรัฐอเมริกา รับรองว่าสามารถกรองเชื้อโรคได้ถึง 97.8 เปอร์เซ็นต์แล้ว ยังสามารถฆ่าเชื้อวัณโรคชนิดดื้อยาและแบคทีเรียได้หลายชนิด 

 

ผลงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ แพทย์และพยาบาล และบุคคลทั่วไปที่เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล และชุมชนแออัด

 

วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

 

เพื่อลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อโรคร้ายแรงที่ก่อให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจ เช่นวัณโรค โรคปอดอักเสบ โรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบ ไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่บางชนิด

 

เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยชนิดแรกที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้แทนหน้ากากอนามัยอื่นๆ เหมาะสมแก่การใช้ทั่วไป ภายในโรงพยาบาล และสถานที่แออัด

 

สามารถช่วยภาครัฐและภาคเอกชนลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วย และลดอัดตราการหยุดงานได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจมีความทเข็มแข็งและมั่นคงมากขึ้น

 

เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทย โดยเฉพาะผู้ที่ทำสวนผลไม้และโรงงานแปลรูปผลไม้

 

เทคโนโลยีการเคลือบสารสกัดมังคุดนี้ สามารถนำไปประยุกใช้ได้ในอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น พลาสเตอร์ปิดแผล ผ้าก๊อส และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ

 

 

 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

   เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาจากผลงานของนักวิจัยและคณาจารย์จากหลากหลายสถาบันฯชั้นนำของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชกรรม และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้คิดค้นและหาวิธีนำเอาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทยมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากกว่าการบริโภคเพียงอย่างเดียว นักวิจัยในกลุ่มจึงได้สกัดสารออกฤทธิ์จากเปลือกมังคุดเพื่อมาใช้กับวัสดุการแพทย์เพื่อเสริมฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคให้แก่ผลิตภัณฑ์จำพวกนี้ ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยเคลือบสารสกัดจากเปลือกมังคุดจึงได้เกิดขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัท พร้อมกับการพัฒนาต่อยอด ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆที่สารสกัดเปลือกมังคุดสามารถนำไปเสริมหรือใช้ประโยชน์ได้  

 

การพัฒนาผลงาน 

          การพัฒนาหน้ากากอนามัยเคลือบสารสกัดจากเปลือกมังคุดได้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว โดย ทางทีมวิจัยเริ่มโดยการนำสารสกัดจากเปลือกมังคุดมาใช้ในกรรมวิธีผลิตเส้นใยด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าสถิตย์ หรือที่เรียกกันว่า Electrospinning process เพื่อที่จะทำสารสกัดสามารถแทรกเข้าไปเกาะบนเส้นใยระดับนาโนเมตรแต่ละเส้น ทำให้แผ่นกรองที่ผ่านกรรมวิธีนี้มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองและเชื้อโรคต่างๆได้สูงกว่าผลิตภัณฑ์หน้ากากทั่วไป แต่ด้วยกรรมวิธีที่ค่อนข้างซับซ้อน ประกอบด้วยเครื่องมือและวัตถุดิบที่มีราคาสูง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงเกินว่าที่จะนำออกมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ เพราะฉะนั้น ทีมวิจัยจึงได้เริ่มพัฒนาระบบพ่นเคลือบแทนระบบ Electrospinning โดยการนำเอาแผ่นกรองชั้นกลาง ของหน้ากาก 3 ชั้น มาพ่นเคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดและนำไปอบให้แห้งโดยระบบอินฟาเรด หลังจากนั้น จึงเอาไปขึ้นรูปเป็นหน้ากากต่อไป กระบวนการที่ว่านี้ ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงอย่างมาก ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาสามารถแข่งขันเรื่องราคากับผลิตภัณฑ์หน้ากากยี่ห้ออื่นได้ ทีมวิจัยจึงได้เล็งเห็นว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป

          ณ ตอนนี้ ทีมวิจัยได้จัดตั้งบริษัท (บริษัท อินโนเวทีฟ ฟิลเทรชั่น เทคโนโลยี (ไอเอฟที) จำกัด) เพื่อรองรับการผลิตหน้ากากอนามัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางทีมได้นำเอาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลือบสารสกัดมาไว้ทีโรงงาน และมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยรุ่นต่อไป และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆที่เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุด

 

ระดับความใหม่ของผลงานที่ประสบความสำเร็จ

            หน้ากากอนามัยเคลือบสารสกัดจากเปลือกมังคุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ทั้งในประเทศและทั่วโลก ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้ายหรือ non-woven ที่ประกอบอย่างน้อย 2 ชั้น บางชนิดก็มีการเสริมประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อโรคและกลิ่นด้วยสารสังเคราะห์ เช่น Zinc Oxide, Carbon Black, หรือ Siver Nano แต่ก็ยังไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคเทียบเท่าหน้ากากที่เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุด ประกอบกับราคาที่เหมาะสม อายุการเก็บรักษาที่นาน (3 ปี) และการใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้หน้ากากเคลือบสารสกัดจากมังคุดมีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จในระดับประเทศและระดับโลก และ ขณะนี้มีผู้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อเข้ามาหลายรายเพื่อขอเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัท รวมถึงสินค้ารุ่นต่อไป เช่น พลาสเตอร์ปิดแผล แผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศ และผ้าก็อส ที่กำลังจะพัฒนาเพื่อออกมาจัดจำหน่ายภายในปลายปี 2556 นี้

Level of Standard Maturity 

หน้ากากอนามัยเจิร์มการ์ดสามารถตอบสนองความต้องการของผู้สวมใส่ได้อย่างเต็มที่ เนื่องได้รับการทดสอบประสิทธิภาพการกรองจากห้องทดสอบ NELSON LAB จากสหรัฐอเมริกาว่าสามารถกรองอนุภาคฝุ่นละอองและอนุภาคแบคทีเรียขนาด 1-3 ไมครอน ได้มากกว่า 98%  ยิ่งไปกว่านั้นประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคด้วยพลังจากสารสกัดเปลือกมังคุดพบว่า สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก (S.aures) และแกรมลบ (E.coli) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ตามมาตรฐาน JIS Z 2801:2000 และสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น เชื้อก่อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เชื้อก่อโรคปอดบวม โดยเฉพาะเชื้อวัณโรคชนิดดื้อยาจะถูกฆ่าตายทันทีเมื่อสัมผัสกับแผ่นกรอง  ฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัส H5N1 ซึ่งทดสอบโดย BIOTEC Thailand นอกจากนี้ยังผ่านการทดสอบการระคายเคืองต่อผู้ใช้งาน โดยทดสอบกับผิวหนังมนุษย์และผิวหนังกระต่าย จากผลการทดสอบพบว่าไม่เกิดอาการแพ้ใดๆ จากคุณสมบัติดังกล่าว ทำให้หน้ากากอนามัยเจิร์มการ์ด เป็นนวัตกรรมหน้ากากอนามัยแบบใหม่ ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีชีวภาพอย่างแท้จริง