ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล วิทยาลัยปิโตรฯ จุฬา ในรายการสโมสรสุขภาพ ช่อง 3